Cửa Hàng Máy Tính HTL - Thành phố Kon Tum

- Địa chỉ:  302 đường Trần Phú, Tp Kon Tum

- Điện thoại: 0260.3867653 - 0905.015.899 Mr. Toàn

- Web: maytinhhtl.com - Email : admin@maytinhhtl.com

- Facebook: Cá nhânFanpage

Bản đồ đường đi map máy tính htl computer KonTum

Liên Hệ
Thứ ba, 23 Tháng 4 2019

Redirect http to https và ngược lại cho web

Chuyên mục: Kỹ thuật seo web

Khi bạn cài đặt chứng chỉ SSL lên hosting thì bạn có thêm lựa chọn truy cập vào website qua giao thức https chứ không phải là nó sẽ tự động chuyển hẳn sang giao thức https, và việc này phụ thuộc vào máy chủ của bạn.
Để tự động chuyển hướng http:// sẽ chuyển sang https://. Bạn thêm lệnh dưới đây vào .htaccess.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^(.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L]

Để tự động chuyển hướng https:// sẽ chuyển sang http://. Bạn thêm lệnh dưới đây vào .htaccess.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} on
RewriteRule ^(.*)$ http://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]


Để tự động thêm www,  non-www to www in https:

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain.com [NC]

RewriteRule ^(.*)$ https://www.domain.com/$1 [L,R=301,NC]


Để tự động bỏ www, www to non www in https:

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.domain\.com [NC]

RewriteRule ^(.*)$ https://domain.com/$1 [L,R=301]

Redirect http to https và ngược lại cho web

 

 

Cửa Hành Máy Tính HTL

- Địa chỉ:  302 đường Trần Phú, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Địện thoại: 0260.3867653 - 0905.015.899 Mr: Toàn

- Web: maytinhhtl.com - Email : admin@maytinhhtl.com

- Facebook: Cá nhânFanpage, Google Maps

Bản đồ đường đi máy tính HTL Kon Tum

Logo HTL Kon Tum

Kỹ thuật seo web